Arxiu de la categoria: Bloc d’aula 4rt

Alumnes 4rt curs (2014-2015)

ACTIVITIES DONE DURING THE 3rd TERM

This last term students have been working on transport and the characteristics of wild animals like their length, their height and their age. Because of this, we have been doing different games like guess it, running dictations and gropup/pair activity games  in order to practice the speaking and internalise the structures.

Aquest trimestre els estudiants han treballat els transports i les característiques dels animals salvatges com la seva llargada, l’altura i l’edat. Per això, hem fet diferents jocs com Qui és qui, el dictat corrents i jocs en parelles per practicar l’oral i internalitzar les estructures.

a) Guess it: We have done several versions of the game:

One in which students are in group of 6 and they listened to a sentence or the sound of an animal/transport and they had to guess it and write it down. Once the listening was finished we corrected it and the group with more correct answers won.

The other versions was describing an animal/transport which we did individually and with the rest of the group.  When we did it individually, one student described an animal and the rest of the class had to guess it. With the whole group, a group of 6 students was out of the class and the rest listened to an animal/transport. When the outer students came back, they had to guess what animal/transport the students of the class  had listened to with the clues/descriptions of the last ones.

Qui és qui: Hem fet varies versions del joc:

En una d’elles els estudiants es dividien en grups de 6 i escoltaven una frase o el so d’un animal/transport i havien d’endevinar-lo i escriure’l a un tros de full. Un cop l’audició estava acabada, ho corregíem i el grup amb més encerts guanyava.

Una altra versió era descriure un animal/transport, cosa que vam fer tant individualment com en grup. Quan ho feien individualment, la resta de la classe endevinava. En canvi, amb tot el grup, es van fer grups de 6 persones, i grup per grup marxava de la classe mentre que els que encara eren a dins escoltaven un animal/transport. Els de fora tornaven a entrar i havien d’endevinar quin animal/transport s’havia escoltat a classe amb les pistes/descripcions dels companys.

b) Running dictation: A very funny activity which combines physical activity with English. On the one hand, on a wall of the playground there were 4 posters containing the outline of 8 animals’ age, length and height.  On the other hand, students organised in pairs where on the tables with a worksheet each one.

Each worksheet contained 6 questions which they had to answer with the information of the posters. To carry out the activity, one student of the pair, who was the writer, read a question, and the other, the runner, had ran to the poster, looked for the information, came back and told it to writer. Once the questions were all answered, they swapped their roles. The objective was answering all the question before the other pairs.

Dictat corrents:  Una activitat molt divertida que combina l’activitat física amb l’anglès. Per un cantó, a una paret del pati hi havia penjats 4 posters que contenen esquemàticament la llargada, l’altura i l’edat de 8 animals. Per l’altra banda, els alumnes organitzats en parelles  estan asseguts a les taules amb una fitxa cadascú.

Cada fitxa contenia 6 preguntes que havien de contestar amb la informació dels posters. Per portar a terme l’activitat, una persona de la parella, que era l’escriptor, llegia la pregunta i l’altre, el corredor, havia de córrer al poster, buscar la informació, tornar i dir-la a l’escriptor. Quan totes les preguntes estaven contestades, s’intercanviaven els rols. L’objectiu era contestar totes les preguntes abans que les altres parelles.

IMG_0347 IMG_0349

c) Group/ pair activity game: Group/pair activity game in which students had the outline of 2 animals which were different from the ones worked in the running dictation. Now, with these images, what they had to do was writing in numbers the age, length and height of them by looking for the person who had this information in the answers of the running dictation and asking them. By doing so, they practice the structures How long is the tiger? How old is the tiger? How tall is the tiger? and their answers: It’s 1 metre long, It’s 20 years old, It’,s 1.50 metres tall.

Joc en grup/parelles: Joc en què els alumnes tenen l’esquema de 2 animals diferents dels treballats en el dictat corrents. Ara, amb aquests imatges, el que han de fer és escriure amb números l’edat, la llargada i l’alçada dels animals buscant les persones que tenen aquesta informació a les respostes del dictat corrents i preguntant-les-li. Fent aixo, practiquen les estructures treballades: quina llargada té el tigre? quina edat té el tigre? quina alçada fa el tigre? i les respostes: fa un metre de llarg, té 20 anys, fa 1,50 metre d’alçada.

IMG_0429 IMG_0431

INTERACTIVE GAMES:

There are already some interactive games related to animals uploaded in the blog with the title “ANIMAL GAMES” for them to practice in summer.

Ja hi ha alguns jocs interactius sobre animals penjats al blog amb el títol “ANIMAL GAMES” per a què practiquin a l’estiu.

Teachers wish you all a happy nice summer holidays!

Els professors us desitgem que tingueu unes molt bones vacances d’estiu!