Les activitats extraescolars

Benvolgudes famílies,

La comissió d’extraescolars oferta les activitats fora de l’horari lectiu amb la il·lusió
que aquestes siguin un complement en la formació i el desenvolupament
personal dels vostres fills i filles. L’educació en el temps de lleure i la pràctica
esportiva són hàbits que cal educar i potenciar des de molt petits. Per això creiem
necessàries aquestes activitats dins […]